THOSTRUP­GAARD RIDECENTER

Jes­per Bæk

Berider Jes­per Bæk er fast knyt­tet under­viser på Thostrup­gaard. Han kom­mer fast hver ons­dag og deru­dover efter aftale.

Jes­per er uddan­net berider hos Hasse Hof­mann i 1997 og arbe­jder nu som afdel­ingschef hos Equsana.

Jes­per under­viser i dres­sur på alle niveauer og har sen­est selv delt­aget i ungh­estecham­pi­onatet i Hern­ing på dres­surhesten T-​Rex.

Jes­per har haft mange heste gen­nem hæn­derne i årenes løb og det har givet ham mange strenge at spille på i sin under­vis­ning, da alle heste og ryt­tere jo er forskel­lige og der­for nogle gange skal lære tin­gene på forskel­lige måder. Dette bety­der også at Jes­per for­mår at få det bed­ste ud af både hest og rytter.

I sin under­vis­ning lig­ger Jes­per meget vægt på at grun­dud­dan­nelsen skal være på plads. Hans under­vis­ning tager hen­syn til hes­tens alder og uddan­nelses­grad samt ryt­terens fremtid­splaner. For Jes­per er det vigtigt at rid­ning skal være sjovt for både hest og rytter.

Tilbage til for­rige side